Leden van Hematologie en Immunologie (HEIM) zijn betrokken bij basis en klinisch onderzoek in hematologie.

Basis Onderzoek omvat cellulaire en moleculaire pathobiologie van multipel myeloom, moleculaire en fenotypische karakterisatie van leukemie cellen, NK cel activiteit in leukemie, karakterisatie van hematopoietische en mesenchymale stam cellen, en pathogenese van trombofilie.

Klinisch Onderzoek is gefocust op de participatie in fase II-IV klinische trials waarbij patiënten met alle mogelijke hematologische tumoren betrokken zijn. Multipel myeloom is één van de grootste onderzoeksdomeinen van de groep die enerzijds in vitro moleculaire en cellulaire studies omvat en anderzijds de ontwikkeling van een wereldwijd gevalideerd muis model om zowel myeloom pathogenese te bestuderen alsook voor preklinische drug ontwikkeling. Bovendien wordt er translationeel onderzoek uitgevoerd rond dendritische cel vaccinatie en worden er klinische trials opgestart voor zowel patiënten met vroeg stadium alsook gevorderde myeloom ontwikkeling.

Onderzoekstopics

  1. (Epi)genetica in multipel myeloom: Epigenetische profiling van MM cellen en pre-klinische validatie van epigenetica modulerende moleculen (E. De Bruyne, K. Vanderkerken)
  2. Bestrijden van tumor subpopulaties: protein/gen expressie analyse van residuele kanker cellen en het aanvallen van deze cellen gebruikmakend van nanobodies (K. De Veirman, K. Vanderkerken)
  3. Beenmerg geïnduceerde drug resistentie: de rol van extracellulaire vesicles en metabolische interacties in MM drug resistentie, veroorzaakt door de BM omgeving (E. Menu, K. Vanderkerken)
  4. Immuuntherapie: neo-antigen identificatie en het gebruik van epigenetica modulerende moleculen in immuuntherapie in multipel myeloom (K. Maes, K. Vanderkerken)
  5.  Liquid biopsies als bron van biomerkers voor  opvolgen ziekte-evolutie en tumor-karakterisatie in multipel myeloom ( I. Van Riet, M. Bakkus en R. Schots)

  6. In vitro manipulatie van bloed en beenmerg (stam)cellen voor  klinische celtherapie (I. Van Riet; R. Schots)
  7. De analyse van “minimal residual disease” in acuut lymphoblastische leukemie om de reactie op therapie te kunnen evalueren (Marleen Bakkus)
  8. Studie omtrent de anti-leukemische activiteit van donor Natural Killer cell KIR genen in hematopoietische stam cel transplantatie (Christian Demanet, Sonja Verheyden).
  9. Karakterisatie van hematopoietische precursor cellen in myelodysplastische syndromen en myeloproliferative stoornissen. (Kristin Jochmans, Fabienne Trullemans)
  10. Karakterisatie van anti-thrombin III deficiëntie (Kristin Jochmans)
 

Wie zijn we

Leden HEIM

Prof. K. Vanderkerken
Prof. E. Menu
Prof. E. De Bruyne
Prof. I. Van Riet
Prof. Christian Demanet
Prof. Dr. Kristin Jochmans
Prof. Sonja Verheyden
Dr. K. De Veirman
Dr. K. Maes
Dr. M. Bakkus

Doctoraatsstudenten

Dr. P. Vlummens
E. De Smedt
I. Oudaert
H. Satilmis
N. Vandewalle
C. Muylaert
M. De Coster
Dr. A. De Becker
Dr. W. De Brouwer
C. Orlando

Ondersteuning

C. Seynaeve
C. Van De Walle

Relevante observaties en vooruitzichten 

Basis onderzoek

Fenotypisch en moleculair onderzoek van myeloom cellen heeft bijgedragen tot kennis van de normale ontwikkeling van B cellen tot plasma cellen alsook de moleculaire events die leiden tot tumor ontwikkeling en ziekte progressie. De uitdrukking van specifieke tumor antigenen op de celmembraan van MM cellen wordt gebruikt als merker voor tumor ontwikkeling. De kennis hiervan heeft geleid tot de ontwikkeling van specifieke diagnostische en prognostische tools alsook het identificeren van nieuwe therapeutische doelwitten.

Myeloom cellen migreren naar en groeien in de beenmerg omgeving omdat ze daar ondersteund worden door interacties met de beenmerg cellen zoals stromale cellen, vetcellen, endotheel cellen, immuun cellen etc. Deze wederzijdse communicatie leidt tot bot letsels (osteolyse), bloedvatvorming (angiogenese), immuun suppressie en drug resistentie. Onderzoek naar deze interacties is belangrijk om nieuwe therapeutische doelwitten te vinden en drug resistentie te bestrijden. Zo focussen we ons momenteel op (ep)igenetische en metabole veranderingen geïnduceerd bij de myeloom cellen door de stromale cellen. In het labo maken wij gebruik van een uniek muis model voor MM waardoor we nieuwe compounds/ moleculen preklinisch kunnen uittesten, die later in klinische trials kunnen gevalideerd worden.

In recente jaren is immuun therapie onder de aandacht gekomen. Het is gebleken dat ons immuun systeem de kankercellen moeilijk kan vernietigen door het optreden van immuun resistentie. Ook bij myeloom is dit het geval, daarom voeren wij onderzoek uit naar de mogelijkheid om de zogenaamde immuun checkpointblokkers te gebruiken als myeloom therapie.

Myelodysplastische syndromen zijn neoplasieën van hematopoietische precursoren gekarakteriseerd door cytopenie in het perifeer bloed en dysplastische kenmerken van de cellen van het beenmerg. Hematopoietische precursoren kunnen geïdentificeerd worden door de uitdrukking van het CD34 antigen. In de meeste gevallen vertonen de CD34 positieve cellen bij myelodysplastische syndromen immuun fenotypische afwijkingen vergeleken met CD34 positieve cellen van gezonde vrijwilligers of patiënten met secondaire (niet maligne) cytopenie. Deze afwijkingen zijn prominenter in vergevorderde ziektestadia en zijn gelijkaardig aan deze die gevonden zijn bij acute myeloide leukemie. Deze bevindingen zijn nuttig voor de diagnose en classificatie van deze stoornissen.         

Translationeel en klinisch onderzoek

Participatie in fase II-III klinische trials heeft bijgedragen tot de introductie van nieuwe compounds in de dagelijks klinische praktijk zoals bortezomib en lenalidomide. Deelname aan trials die onderzoek doen naar nieuwe compounds zoals carfilzomib, elotuzumab en panobinostat is aangaande.

Close Menu